yeshiva.org.il


גמרא זבחים מבחן דפים ס"ב-ע"ו

מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא ורש"י על מסכת זבחים, דפים ס"ב-ע"ו

א. מדת קומתו מעכבת, ומדת ארכו ורחבו אין מעכבין.
ב. מדת ארכו מעכבת, ומדת קומתו ורחבו אין מעכבין.
ג. אין מעכבין,
ד. מעכבין.

א. נפסלה המנחה וצריך להביא מנחה אחרת.
ב. יחזיר הקמיצה לשיריים ויחזור ויקמוץ בימין.
ג. מה שקמץ נפסל ויזרקנו, ויחזור ויקמוץ בימין.
ד. איביעא דלא איפשטא.

א. בדיעבד כשירה בכל מקום - ולכתחילה זה היה מקומה.
ב. מדאורייתא כשירה בכל מקום - ומדרבנן זה היה מקומה.
ג. בכל מקום היתה כשירה לאכילתה - וזה היה מקומה להזאתה.
ד. בכל מקום היתה כשירה למליקתה - וזה היה מקומה להזאתה.

א. כשרים.
ב. פסולים.
ג. בחטאת כשירה ובעולה פסולה.
ד. לכתחילה צריך למלוק ב' הסימנים ואם מלק סימן אחד כשר.

א. מדכתיב "הכהן" ומלק -וילפינן שתהא מליקה בעצמו של כהן.
ב. ממשמעות הלשון דכתיב "ומלק" דמליקה משמע בעצמו של כהן.
ג. ילפינן ממנחה מה מנחה אינה טעונה כלי אף חטאת העוף ועולת העוף כן.
ד. הלכה למשה מסיני.

א. שחיטה.
ב. מיצוי הדם.
ג. מליקה.
ד. הזאה.

א. תאמר בעולה ששינה את שמה לחטאת שאינה טעונה שחיטה.
ב. תאמר בעולה ששינה את שמה לחטאת שאין בה מעילה כלל.
ג. תאמר בעולה ששינה את שמה לחטאת שטעונה הזאה.
ד. תאמר בעולה ששינה את שמה לחטאת דסגי בה במליקת סימן אחד.

א. איבעיא דלא איפשטא.
ב. לכו"ע אינו מטמא כנבילה.
ג. לכו"ע מטמא כנבילה.
ד. מחלוקת: לרב מטמא ולרב יוחנן אינו מטמא.

א. דנין שחיטת קדשים בפנים משחיטת קדשים בחוץ.
ב. דנין מליקה בחטאת העוף ממליקה בעולת העוף.
ג. דנין מליקת קדשים בחוץ ממליקת קדשים בפנים.
ד. דנין שחיטת חטאת בפנים משחיטת עולה בפנים.

א. בין בנבלת בהמה ובין בנבלת עוף מטמא.
ב. בין בנבלת בהמה ובין בנבלת העוף אין מטמא.
ג. בנבלת בהמה אינו מטמא ובנבלת עוף מטמא.
ד. מחלוקת: לר' מאיר אינו מטמא ולר' יהודה מטמא.

א. אם עדיין לא נתעכל במעיו מה שאכל בתחילה חייב אם ישלימו לכזית.
ב. צריך לאוכלו כולו כאחד.
ג. אפילו חצי זית היום וחצי זית מחר מצטרפין.
ד. כדי אכילת פרס.

א. לכו"ע אינו מטמא.
ב. לכו"ע מטמא.
ג. מחלוקת: לר' יוחנן מטמא ולר' אלעזר אינו מטמא.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

א. שאסור למוכרם באיטליז ולשוקם בליטרא.
ב. שנאכלים רק לכהנים.
ג. שנאכלים רק בירושלים.
ד. שנאכלים לשם בכור ומעשר.

א. הלכה למשה מסיני.
ב. דבר הנלמד בסברא.
ג. מדאזלינן בתר חזקה כ"ש דאזלינן בתר רובא דרובא וחזקה רובא עדיף.
ד. מקרא דאחרי רבים להטות.

א. לכו"ע בהמות אינם בטלים ועופות בטלים.
ב. מחלוקת: לרב פפא בטלים ולרב אשי חשיבי ולא בטלי.
ג. לכו"ע בטלים.
ד. לכו"ע אינם בטלים.

א. לכו"ע מותר.
ב. לכו"ע אסור.
ג. מחלוקת: לר' יהודה ור' אליעזר אסור ולר' שמעון מותר.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

א. בקרבן נשים.
ב. בעופות דלא בעי' סמיכה.
ג. כשנתערב לאחר סמיכה.
ד. בבכור שנתערב בבכור דלא בעי' סמיכה.

א. לכו"ע צריכה שיעור.
ב. לכו"ע אינה צריכה שיעור.
ג. מחלוקת: לרבנן אינה צריכה שיעור ולרבי צריכה שיעור.
ד. לכו"ע מדאורייתא אין צריך שיעור, ומדרבנן צריכה שיעור.

א. מותר.
ב. אסור.
ג. אם התפיסו כהן לבדק הבית מותר ואם התפיסו ישראל אסור.
ד. איביעא דלא איפשטא.

א. כדי שיאכלו הקדשים לתיאבון.
ב. משום דאי אפשר לאוכלם חי.
ג. הלכה למשה מסיני.
ד. ילפינן מקרא דכתיב לך נתתים למשחה - כדרך שהמלכים אוכלים.