ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שידורים חיים מיוחדים לכבוד חג מתן תורה
בית המדרש מדורים שו"ת "במראה הבזק"

מעמד כהן שנשא גרושה - הוא בניו ובנותיו

26
לחץ להקדשת שיעור זה
קנזס, ארה"ב Kensas, USA
כסלו תשס"א


שאלה
בקהילתי זוג הנמצא בתהליך של חזרה בתשובה וקיום מצוות. הוא ממשפחת כהנים ידועה והיא גרושה. כאשר נישאו לפני כמה שנים, שניהם היו רחוקים מחיים יהודיים וכמובן מקיום מצוות.
אין כל אפשרות להציע להם להפרד, היא כרגע בהריון עם הצאצא הראשון שלהם.
מישהו בבית הכנסת אמר שאסור לתת לו עליה גם לא כישראל. האם זה נכון?
האם יש דעות שמקלות יותר?
מה דינו לענין חובותיו ככהן?
מה יהיה דין בניהם? ומה יהיה דין בנותיהם?

תשובה
לעניין העלאתו לתורה - מעיקר הדין אסור להעלותו לתורה ככהן 1 , אבל הוא רשאי לקבל עלייה כישראל 2 (ולא כלוי), ויש מן הפוסקים שכתבו, שלכתחילה לא יעלה למניין שבעת הקרואים 3 .
במקרה הרגיש שאתה מטפל בו, עליך להיזהר שלא לפגוע בבני הזוג ושלא לפגוע בתהליך החזרה בתשובה. ומאידך גיסא יש להיזהר שלא לתת לגיטימציה למצב שבו האיש עובר על איסור כהן וגרושה, והרב החכם עיניו בראשו 4 .
נכון הוא שכל החיובים של כהן עדיין חלים עליו 5 , אבל את זכויותיו הפסיד, אפילו גרש את הגרושה, עד שיובטח, שלא יחזור לסורו 6 .
בנו של כהן מגרושה נחשב לחלל, וגם כל זרעו אחריו עד סוף כל הדורות נחשבים לחללים 7 , והרי הוא כזר לכל דבר 8 .
לכן החלל רשאי לשאת גם בת כהן וגם גרושה, ובכל מקרה בניו הם חללים, כאמור.
כמבואר לעיל בתו של כהן מגרושה יש לה דין חללה והיא אינה רשאית להתחתן עם כהן, אבל אם תתחתן עם לוי או עם ישראל, בניה ובנותיה ישראלים או לויים לכל דבר 9 , ואין להם דין חלל לשום עניין.
^ 1. רמב"ם (הל' נשיאת כפיים פט"ו הל' ה), שולחן ערוך (אורח חיים סי' קכח סע' מ).
^ 2. שם.
^ 3. שו"ת "במראה הבזק" (ח"א תשובה ט, לו 2 במהדורה הראשונה).
^ 4. עיין במאמרו של הרב יוסף כרמל בתוך: "שרידים", בטאון ועידת רבני אירופה (גליון יח, תשנ"ט). ועיין שם במאמר בהערה 32 בעניין מציאות שכהן מפסיד את כהונתו לעניין שצאצאיו חייבים בפדיון הבן.
^ 5. שהרי זרעו נתחלל, ולא הוא (קידושין עז ע"א, שו"ע אבן העזר סי' ז סע' יג).
^ 6. שו"ע אורח חיים (שם).
^ 7. רמב"ם (פרק יט מהל' איסורי ביאה הל' יד), שולחן ערוך (אבן העזר סי' ז סע' טז).
^ 8. רמב"ם (שם שם הל' י), טור ושו"ע אבן העזר (סי' ז סעיף כ).
^ 9. רמב"ם (שם שם הל' יד), שו"ע (שם שם סע' טז).
עוד בנושא שו"ת "במראה הבזק"
שאל שאלה

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il