ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שידורים חיים מיוחדים לכבוד חג מתן תורה
בית המדרש מדורים שו"ת "במראה הבזק"

תפילה להצלחת יהודי בעל עבירה

רבנים שוניםחשוון תשפ
36
לחץ להקדשת שיעור זה
קיטו, אקוודור Quito, Ecuador
סיון, ה'תשנ"ה

שאלה
האם יש מקום להתפלל להצלחת יהודי החי עם גויה, כאשר יש סיכוי גבוה שהוא יסייע לישיבות ולמוסדות יהודיים?

תשובה
יש מקום להתפלל להצלחת יהודי 1 החי עם גויה אף-על-פי שזו עבירה חמורה מאוד 2 , ואולם יש להבטיח שברור לו, ולאחרים, שאין בזה משום הסכמה והצדקה למעשיו 3 .
^ 1. עיין שו"ת "מעיל צדקה" (סי' ז) בעניין תפילה למען רשעים שיחזרו בתשובה, עניין השייך לגבי כל אדם מישראל, אפילו התרחק מאד מקיום תורה ומצוות, ואפילו איננו מאמין באלוקות, אם הרהר הרהורי תשובה. בתפילתנו אנו מבקשים שה' יצרף את ההרהורים הללו למעשה. ובנדון דידן שהאיש הזה מראה, שברצונו להישאר קשור לקהילה וברצונו לחזק מוסדות תורה על-ידי מעשה צדקה, בוודאי שיש מקום להתפלל עליו שיחזור בתשובה. אמנם אין מכאן הוכחה שיש מקום להתפלל שיצליח בעסקים, אבל מצאנו שכתב מרן הראי"ה קוק בספרו "עין אי"ה" (מסכת שבת דף 171 פסקה ר"ב בסופה) שתפילה ובקשה כוללות גם שהאדם שלמענו מתפללים, יהיה ראוי במעשיו ובמחשבותיו לאותה הבקשה, ולכן - בצירוף שני המקורות הללו - יש מקום להתפלל להצלחת היהודי הזה. וזה לשון ה"מעיל צדקה":
"וגם בספר ש"צ בתפילת יום התענית ראיתי נוסח אחת ויה"ר שתחתור וכו' ואותם קשי עורף החזירם אתה בתשובה בהרהור תשובה שבליבם שישובו בתשובה שלימה כו' ונ"ל כי ספרא דווקנא כתבא להאי נוסח ובכוונה מכוונת האריך להתפלל שע"י הרהור תשובה שבלבם יחזירם השם כי יהי' כאלו פתחו הם בתשובה שמסייעים מן השמים וזהו הנוסח הנ"ל להתפלל על כל הרשעים אף כי יצאו מן הכלל כולו ולא מאמינים שיש אלוקות א"א שלא יהרהרו בתשובה ומחשבתם הקב"ה מצרפה כאילו עשו מעשה התשובה בפיהם ממש דהרי בישראל הקב"ה מצרף מחשבה טובה למעשה ואף כי למי שיצא מן הכלל אע"פ שחטא ישראל הוא בזה וכן בכמה ריבי' וקידושין... והנה ברות רבה פרשה ג' מקשה בהדי' קושיא זו על הא דאמרינן והשב לב עובדיהם לעבדיך באמת כו' לא נמצא מתפללים על הרשעים, אמר ר"י יבחר כתיב אפילו כל אותן שפשטו ידיהם בזבול יש בטחון ונ"ל כוונת ר"י בתירוץ יבחר כתיב כלומר שאין אנו דנים כולם לרשעים שאסור להתפלל עליהם כי הרוב מהם חשודים באונס ברשעתם אחרי שמעשה אבותיהם בידיהם ובעיניהם הגונים מעשיהם ולאותם יש תקוה אפילו שפשטו ידיהם בזבול ועליהם אנו מתפללים כנ"ל ופירוש דברי בעל יפה ענף דחוקים וכן המפורש בגמרא ירושלמי שם וגם יש שם נוסח אחר והדברים ברורים. ובמסכת סוטה ספ"ק ורבים השיב מעון שביקש רחמים על פושעי ישראל דלא מאמינים שיש אלקות שיחזרו בתשובה אולי גם הוא באופן שכתבתי למעלה שיזכו לתשובה שלימה על-ידי זכות הרהורי תשובה שבלבם לכן היתה תפילתו דווקא לפושעי ישראל."
^ 2. עיין רמב"ם (הל' איסורי ביאה פ' י"ב הל' א-ו) "... הנה למדת שהבועל גויה כאילו נתחתן עם עבודה זרה, שנאמר ובעל בת אל נכר, ונקרא מחלל קדש ה' ".
^ 3. כדי שלא תהיה חנופה כלפיו, עיין מסכת סוטה (מא ע"ב, מב ע"ב) ומה שכתב על זה "אגרות משה" (או"ח ח"ב סי' נא).
עוד בנושא שו"ת "במראה הבזק"
שאל שאלה

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il